Skip to content

Om foreningen

Dansk Vegetarisk Forening blev stiftet i 1896 og er en forening for vegetarer, veganere og alle andre, der støtter plantebaseret levevis. Herunder kan du læse mere om Dansk Vegetarisk Forening, vores historie, vedtægter og årsregnskaber, og du kan finde kontaktoplysninger på de forskellige DVF'ere.

DVF blev stiftet den 11. december 1896 under navnet Dansk Vegetarianerforening.

Foreningen har siden grundlæggelsen været hjemsted for alle, der støtter grønnere kost – både vegetarer, veganere og alle andre, der ønsker at fremme mere plantebaseret levevis.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening 

Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 22. april 2023

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF).

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at flytte foreningens hovedadresse til en anden kommune i Danmark. Ved en sådan flytning tilpasses ovenstående bestemmelse om foreningens hjemsted automatisk.

§2 Formål

Foreningens formål er:

 • at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis
 • at oplyse om vegetarisk ernæring, herunder at vegetarisk kost er fuldt ernæringsmæssigt dækkende
 • at oplyse om fordelene ved at skære ned på kød og animalske produkter, såvel for dyr og mennesker som af hensyn til global bæredygtighed
 • at fremme det vegetariske udbud på spisesteder, i institutioner mv.
 • at gennemføre aktiviteter for medlemmerne med udgangspunkt i vegetarisk levevis
 • at fremme udbredelsen af bæredygtige, plantebaserede former for landbrug, herunder f.eks. økologi, permakultur og lignende, af hensyn til dyr, mennesker og global bæredygtighed

Disse formål søges fremmet gennem en bred vifte af aktiviteter, herunder udgivelse af medlemsblad og informationsmateriale, deltagelse i samfundsdebat, afholdelse af arrangementer samt gennem samarbejde med relevante organisationer og instanser i både ind- og udland.

At være vegetar defineres som den praksis at leve af planteføde (frugt og grønt, korn, bælgfrugter, nødder og frø mv.) med eller uden supplement af mælkeprodukter og/eller æg. Vegetarer spiser ingen former for kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller biprodukter fra slagtning af dyr.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser.

Uafhængig af partipolitiske interesser betyder, at foreningen træffer beslutninger uafhængigt af politiske partiers interesser. Foreningen kan dog samarbejde med politikere om udvikling af politik, som lever op til foreningens formålsparagraf.

Uafhængig af religiøse interesser betyder, at foreningen ikke styres af bestemte religiøse eller spirituelle retningslinjer.

Uafhængig af kommercielle interesser betyder, at foreningen kan samarbejde med aktører i erhvervslivet, men til enhver tid på baggrund af foreningens formål og værdier vil træffe uafhængige beslutninger, herunder deltage frit i den offentlige debat om erhvervslivet.

Foreningen er medlem af European Vegetarian Union (EVU) og International Vegetarian Union (IVU).

§3 Medlemskab

Enhver, der støtter foreningens formål, kan blive medlem.

Alle medlemmer er medlemmer af både DVF nationalt og en lokalafdeling, såfremt en sådan forefindes. Der kan desuden oprettes andre former for underafdelinger, f.eks. ungdomsgrupper mv., under foreningen. Foreningen kan efter behov fastlægge yderligere bestemmelser for lokalafdelingers og andre underafdelingers geografiske dækning og virksomhed.

Til æresmedlemmer af foreningen kan generalforsamlingen udnævne personer, der på særlig fortjenstfuld måde har virket til gavn for vegetarsagen.

Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet ekskludere et medlem, der modarbejder eller skader foreningens interesser, men beslutningen herom skal forelægges nærmest følgende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Det ekskluderede medlem skal indkaldes til generalforsamlingen med anbefalet brev.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udtræder et medlem, som er valgt til en tillidspost, af foreningen, fratræder medlemmet samtidig denne post, jf. dog bestemmelsen om bestyrelsens fratrædelse i §7.

§4 Ledelse og virksomhed

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen, jf. §7. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis der blandt de fremmødte på et bestyrelsesmøde ikke kan mønstres et flertal, som også er et flertal i den samlede bestyrelse, skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele bestyrelsen. Dette indenfor en tidsfrist, som bestyrelsen fastsætter.

Medlemmer af bestyrelsen forventes at spise vegetarisk og i øvrigt leve i overensstemmelse med foreningens formål.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en vicebestyrelsesleder.

Til udgivelse af medlemsbladet nedsættes et redaktionsudvalg. Til offentlige arrangementer nedsættes et aktivitetsudvalg. I disse kan indgå medlemmer uden for bestyrelsen.

Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre et andet bestyrelsesmedlem skriftligt afgiver sin stemmeret på et bestyrelsesmøde til (efter eget valg) en af suppleanterne. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant, som ved valget fik flest stemmer, og får derved også almindelig stemmeret. Den tidligere suppleant er på valg ved førstkommende generalforsamling uafhængigt af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode, jf. §7.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst én gang i kvartalet, evt. i form af telefon- eller videomøder mv. Der skrives referat ved alle møder. Bestyrelsens medlemmer holder i øvrigt løbende kontakt for i fællesskab at varetage foreningens interesser.

Bestyrelsen vedtager og administrerer efter en skriftlig forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om fordeling af arbejdsopgaver, kompetence, ansvar og procedurer.

Bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi og drager omsorg for, at foreningens midler anbringes og forvaltes på betryggende vis.

Bestyrelsen har ansvar for, at vigtige skriftlige materialer såsom medlemsblad, informationsmaterialer, rapporter, bøger, referater, vigtige breve og billeder mv. bevares for eftertiden.

Den valgte bestyrelse er samtidig automatisk valgt bestyrelse i “Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond” *, som foreningen administrerer, jf. særskilt vedtægt for denne.

§5 Økonomi

Foreningens økonomiske grundlag er medlemskontingenter, abonnementer på medlemsbladet, annonceindtægter, evt. overskud fra arrangementer, udstillinger og andre aktiviteter samt gaver, bidrag og arv mv. For foreningens forpligtelser hæftes alene ved dens egne midler.

Bestyrelsen tegnes af bestyrelseslederen og yderligere et medlem. Hvis bestyrelseslederen ikke er disponibel, tegnes bestyrelsen af vicebestyrelseslederen og yderligere et medlem. Bestyrelsen kan, med godkendelse fra et flertal af de personer, som sidder i bestyrelsen, give prokura til ansatte med et specificeret maksimumbeløb. Ved evt. køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet revideres, så det er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 1 måned før den ordinære generalforsamling finder sted.

§6 Medlemskontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingenter med virkning fra det følgende kalenderår. Bestyrelsen kan frit indføre særlige typer medlemskontingenter, der er lavere end standardmedlemskabskontingentet.

Medlemskontingentet kan betales årligt eller fordelt på mindre beløb flere gange om året. Kontingentet opkræves på tidspunkter og intervaller, som følger det enkelte medlems indmeldelsestidspunkt og betalingsfrekvens. Priser oplyses i medlemsbladet og på hjemmesiden. Ubetalte kontingenter rykkes efter forfaldsdato.

§7 Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker gennem medlemsbladet eller ved brev eller e-mail til alle medlemmer. Revideret regnskab skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 1 måned før den ordinære generalforsamling finder sted.

Forslag fra medlemmer skal i begrundet form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter disse sammen med bestyrelsens forslag offentliggøres på hjemmesiden.

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i restance.

I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, hvor myndigheder og/eller regering anbefaler eller påbyder, at større, fysiske forsamlinger ikke afholdes, og disse dermed forhindrer afvikling af generalforsamlingen inden for vanlig tidsramme, kan generalforsamlingen udskydes til efter april, såfremt det kan formodes, at omstændighederne ændrer sig derefter. Generalforsamling skal dog være afholdt inden udgangen af juni samme år.

Der kan kun deltages og stemmes ved personligt fremmøde.

Hvis det som følge af myndigheders anbefalinger vedrørende den offentlige sundhed eller lignende er hensigtsmæssigt, kan medlemmer deltage virtuelt, ligesom bestyrelsen i sådanne situationer kan beslutte at lade generalforsamlingen foregå virtuelt for alle. I disse tilfælde forstås “fremmødte” som “virtuelle deltagere”.

Ved virtuel deltagelse kan anonym skriftlig afstemning dog ikke garanteres. Generalforsamlingen kan i sådanne tilfælde udpege en eller flere personer, som pålægges fuld tavshedspligt og verificerer deltagernes ret til at stemme samt modtager og tæller deltagernes stemmer.

Bestyrelsen kan kræve tilmelding forud for generalforsamlinger som en forudsætning for deltagelse.

Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, jf. dog §8.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af bestyrelsen eller mindst 1/4 af de tilstedeværende, se dog ovenstående afsnit vedrørende anonymitet.

Beslutninger træffes ved simpelt absolut stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte.

Valg af bestyrelsesleder, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages skriftligt, såfremt dette begæres af mindst ét tilstedeværende medlem, se dog ovenstående afsnit vedrørende anonymitet.

Hvis ingen kandidat til bestyrelseslederposten får over halvdelen af stemmerne, gennemføres et nyt valg med de to kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Ved en fuldtallig bestyrelse på 9 vælges således bestyrelsesleder og 2 bestyrelsesmedlemmer det ene år, 3 bestyrelsesmedlemmer det andet år og 3 bestyrelsesmedlemmer det tredje år.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, hver for 1 år.

Der vælges 1 folkevalgt revisor og 1 revisorsuppleant, hver for 1 år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Bestyrelsens beretning

5) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

6) Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse

7) Fastsættelse af kontingent for næste år

8) Forslag fra bestyrelsen

9) Indkomne forslag

10) Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond *

 1. a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
 2. b) Indkomne forslag og ansøgninger til Børnefonden

11) Valg:

 1. a) Bestyrelsesleder (hvert tredje år)
 2. b) 3 bestyrelsesmedlemmer, dog samme år som bestyrelsesledervalget kun 2
 3. c) 2 suppleanter
 4. d) 1 revisor
 5. e) 1 revisorsuppleant

12) Eventuelt

Hvis den siddende bestyrelse ønsker at fratræde i utide, er den forpligtet til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive sammenkaldt og en ny bestyrelse valgt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, hvis bestyrelsen modtager skriftlig begæring herom med begrundet dagsorden fra mindst 50 medlemmer.

§8 Opløsning

Foreningen kan opløses med mindst 2/3 flertal på to generalforsamlinger i træk, hvoraf den sidste indkaldes ekstraordinært alene med dette formål. Eventuelle aktiver tilfalder European Vegetarian Union (EVU) eller lignende organisationer, forudsat at disse er hjemmehørende i et EU/EØS-land, og at deres formål er i overensstemmelse med formålet i §2.

* Den dag, DVF ikke længere administrerer Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond, udgår de 2 steder i vedtægten, hvor denne er nævnt.

Her kan du finde foreningens vedtægter og årsregnskaber.

Medlemskaber:

Forbrugerrådet Tænk

Tænketanken Frej

Det Fælles Bedste

Brancheorganisationen Isobro

International Vegetarian Union

European Vegetarian Union

Poster i bestyrelser og advisory boards:

International Vegetarian Union

Rune-Christoffer Dragsdahl
Generalsekretær

Plant2Food

Rune-Christoffer Dragsdahl
Generalsekretær

Fonden for Plantebaserede Fødevarer

Rune-Christoffer Dragsdahl
Generalsekretær

Promilleafgiftsfondene for Frugt og Gartneri

Rune-Christoffer Dragsdahl
Generalsekretær

Tænketanken Frej

Rune-Christoffer Dragsdahl
Generalsekretær

Healthy Food, Healthy Planet

Louise Johansen
Sekretariatschef

Her kan du læse mere om foreningens lokale aktiviteter.

Vores ungdomsafdeling er startet af nogle unge plantespisere, der synes, at det kan føles ensomt at være ung og dyreven i et univers, hvor andre har helt andre holdninger. For hvad gør man egentlig, når læreren udspørger en om plantekost foran hele klassen, eller når ens forældre ikke forstår ens valg? Hvad gør man, når man ikke kan finde støtte hos ens venner, fordi de ikke forstår en?

Ungdomsafdelingen er for alle unge, der er plantespisere, eller er interesseret i at blive det, og til dem, der har lyst til at finde nye venner, med samme interesser, eller mangler inspiration til god mad.

Vi laver arrangementer og spisegrupper – og vi kan altid bruge flere frivillige. Bare skriv til os.

Facebookside: Vegetarisk Forening Ungdom

Facebookgruppe: Vegetarisk Forening Ungdom

Bliv frivillig: Vegetarisk Forening Ungdom – Frivillige eller kontakt Eva

Vegetarisk og vegansk mad er for alle aldre – også ældre.

“Veltilrettelagt vegetarisk, inklusive vegansk, kost er egnet i alle livets stadier, inkl. under graviditet, amning, for spædbørn, børn, unge, ældre og atleter” – Academy of Nutrition and Dietetics (Nordamerikas Diætistforening) 2016

Desværre hersker der i samfundet, og særligt på plejehjem, i kommunale køkkener og lignende steder, som arbejder med mad til ældre, en opfattelse af, at ældre mennesker altid gerne vil have traditionel mad med kød. Dette til trods for, at mange ældre er vokset op med at tænke og leve overvejende vegetarisk. Måltider med kød bliver derfor regnet som normalen, hvilket har konsekvenser både for mangeårige vegetarer, der ikke kan få et næringsrigt og sundt vegetarisk måltid, og for andre ældre, som gerne vil spise flere grøntsager.

Vegetarisk Forenings Seniorudvalg arbejder for at sikre trivsel for alle, der ønsker at leve et plantebaseret seniorliv.

En af udvalgets mærkesager er at sikre, at man som valgmulighed altid kan få et nærende og velsmagende 100 % plantebaseret måltid på plejehjem, plejecentre, hospitaler og ifm. kommunal madudbringning. Dette foregår dels i samarbejde med DVF’s arbejde for at sikre et sådant tilbud i alle offentlige køkkener, dels som et specifikt arbejde for seniorer.

Udvalget holder møder cirka hver anden måned på kontoret på Vesterbro i København. Ønsker du at deltage i møderne eller på anden vis bidrage til udvalgets arbejde? Så skriv til udvalgets koordinator Debbie Christensen på e-mail: debbie@debbiechristensen.dk.

Her kan du læse om foreningens vegetariske børnefond og søge om midler til at drive et børnehjem efter vegetariske principper.

Back To Top